Kamery Szczawnica

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund and the state budget through the Euroregion "Tatry" under the Cross-Border Cooperation Program Interreg V-A Poland - Slovakia 2014-2020

List of points:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020