Kamery Szczawnica

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego

Deklaracja dostepnosci

Deklaracja dostępności Strona internetowa projektu pn. "Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego"

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa projektu pn. "Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego".

     
 • Data publikacji strony internetowej:
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

   

             
 •             obraz z kamer        
 •            
 •             mapy        
 •            
 •             zamieszczone zdjęcia nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu        
 •        

   

Wyłączenia

       

                     
 •                 obraz z kamer jest nadawany na żywo, więc jest zwolniony z konieczności stosowania ustawy            
 •                    
 •                 mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności            
 •            

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Joanna Zaziąbło.
 • E-mail: czynsze@szczawnica.pl
 • Telefon: 182622203

Każdy ma prawo:

     
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •    
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

     
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •    
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •    
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
 • Adres: ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica
 • E-mail: miasto@szczawnica.pl
 • Telefon: 182622203

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica znajdujących się na parterze oraz dwóch piętrach budynku prowadzą schody. Do jednego z wejść prowadzi podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku od strony ul. św. Krzyża po prawej stronie znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia sekretariat o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik Urzędu niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.
 2. W budynku trwają prace związane z budową windy, która ma powstać do 30.06.2023r. W chwili obecnej dla osób mających trudności z poruszaniem się dostępne są tylko pomieszczenia na parterze budynku.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku zostaną zastosowane tabliczki informacyjne z alfabetem Braille’a przy wejściu do pomieszczeń, tabliczki z informacją pisaną i piktograficzną oraz plany tyflograficzne na każdym piętrze budynku do 30.06.2023r.
 5. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   

Informacje dodatkowe

       

Ułatwienia

   

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • użytkownicy korzystający tylko z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB

       

Inne informacje i oświadczenia

   

Kontrast na stronie internetowej spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020