Kamery Szczawnica

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego

Deklaracja dostepnosci

Deklaracja dostępności Strona internetowa projektu pn. "Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego"

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa projektu pn. "Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obraz z kamer,
 • mapy,
 • zamieszczone zdjęcia nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu

Wyłączenia

 • obraz z kamer jest nadawany na żywo, więc jest zwolniony z konieczności stosowania ustawy,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Zaziąbło.
 • E-mail: czynsze@szczawnica.pl
 • Telefon: 182622203

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta i Gminy Szczawnica
 • Adres: ul. Szalaya 103
  34-460 Szczawnica
 • E-mail: miasto@szczawnica.pl
 • Telefon: 182622203

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica znajdujących się na parterze oraz dwóch piętrach budynku prowadzą schody. Do jednego z wejść prowadzi podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku od strony ul. św. Krzyża po prawej stronie znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia sekretariat o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału dzwonka, pracownik Urzędu niezwłocznie udaje się do klienta na zewnątrz budynku. Pracownik, przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej obsłużenia.
 2. Budynek wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych, co ułatwia przemieszczanie się osób mających trudności z poruszaniem się pomiędzy piętrami.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Obiekt wyposażony jest w plan tyflograficzny, tabliczki z informacją piktograficzną a drzwi wejściowe do pomieszczeń oznaczone są tabliczkami informacyjnymi z alfabetem Braille’a.
 5. Zastosowano kontrastowe naklejki na szklanych powierzchniach drzwi.
 6. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 7. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • użytkownicy korzystający tylko z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB

Inne informacje i oświadczenia

Kontrast na stronie internetowej spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020