Kamery Szczawnica

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego

O projekcie

Cele:

Głównym celem ogólnym projektu jest zachowanie i zwiększenie wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego w mieście uzdrowiskowym Szczawnica oraz w miejscowości Leśnica za pośrednictwem obecnych i przyszłych pokoleń oraz pogłębienie świadomości współpracy transgranicznej we wspólnej Europie. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez działania takie jak stworzenie stworzenie e-usługi w postaci wspólnego systemu cyfrowego podglądu atrakcyjnych miejsc dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego z wykorzystaniem zaawansowanych technologii teleinformatycznych i imprezy o charakterze kulturalnym i promocyjnym. Cel ogólny projektu przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu, gdyż prezentacja i ugruntowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowo przyrodniczym obszaru pogranicza, spowoduje wzrost zainteresowania tym regionem w wyniku wykreowania nowych aktywności w miejscowościach objętych projektem posiadających dotychczas niezagospodarowane potencjały w postaci wspomnianego dziedzictwa. Realizacja projektu w postaci e-usługi i festynu pozwoli także na zahamowanie degradacji walorów przyrodniczo krajobrazowych. Będzie to wynikiem pogłębienia wiedzy dzięki produktom projekty przez mieszkańców jak i odwiedzających a tym samym wykształceniem większej wrażliwości na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego. Cechy przyrodnicze i kulturowe regionu, z którymi zapoznają się odbiorcy projektu w wyniku realizacji jego celu głównego będą motywacją do podróży dla osób spoza regionu co spowoduje również zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego i podniesienia poziomu atrakcyjności pogranicza w kontekście gospodarki i osadnictwa. Jednocześnie w wyniku umożliwienia grupom docelowym bezpośredniego zetknięcia się z dziedzictwem kulturowo - przyrodniczym pogranicza nastąpi zwiększenie zaangażowania społeczności w ich ochronę i rozwój co zapewni zwiększenie poziomu jego zrównoważonego wykorzystania. Do celów szczegółowych planowanego do realizacji mikroprojektu należą:

  • zwiększenie wiedzy o dziedzictwie kulturowo - przyrodniczym Szczawnicy i Leśnicy poprzez stworzenie atrakcyjnych produktów w postaci ich cyfrowego podglądu poprzez sieć internetową, transgranicznych imprez kulturalno-folklorystycznych (festyn z PPN i PNP),
  • popularyzacja dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Szczawnicy i Leśnicy wśród turystów spoza regionu za pomocą nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych,
  • zwiększenie zainteresowania ofertą w zakresie dziedzictwa kulturowo przyrodniczego pogranicza polsko słowackiego w rejonie Szczawnicy i Lesnicy.

 

Poprzez realizację powyższych celów szczegółowych, z wykorzystaniem produktów projektu, nastąpi poszerzenie świadomości o wielokulturowym dziedzictwie Szczawnicy i Leśnicy w obu społeczeństwach i u turystów spoza obszaru realizacji projektu, stanowiąc tym samym narzędzie do promocji i rozwoju pogranicza polsko-słowackiego. Tym samym cele szczegółowe przyczynią się do realizacji celu ogólnego mikroprojektu a więc zachowania i zwiększenia wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru pogranicza.

 

Działania:

Celem tego zadania jest stworzenie e-usługi mającej na celu zachowanie i udostępnienie szerokiej grupie odbiorców dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego pogranicza w rejonie Szczawnicy poprzez budowę systemu wizualnej prezentacji najbardziej atrakcyjnych miejsc dziedzictwa kulturowo przyrodniczego z wykorzystaniem systemu cyfrowych kamer i bezprzewodowej sieci. W ramach działania zlecone zostanie wykonanie systemu wizualnego wykorzystującego kamery IP na głowicy szybkoobrotowej, wykonanie sieci WIFI umożliwiającej transmisję obrazu, wykonanie podłączenia elektrycznego urządzeń WIFI i kamer, wykonanie systemu ich rejestracji i sterowania, dzierżawa ciemnych włókien, dostarczenie internetu i strumieniowanie kamer. Strona przez którą transmitowany będzie obraz posiadać będzie oprócz polskiej trzy dodatkowe wersje językowe w tym słowacką, niemiecką i angielską, przystosowana do wszystkich systemów operacyjnych w tym mobilnych, z możliwością zastosowania kodu QR. Na w/w stronie internetowej oraz na stronie Partnera projektu zamieszczony będzie obraz z wszystkich 22 kamer. Celem szczegółowym zadania jest jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności pogranicza polsko-słowackiego poprzez propagowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w wyniku zaoferowania e-usługi.

 

Rezultaty:

Realizacja projektu opierać będzie się przede wszystkim na dotychczasowej współpracy transgranicznej Szczawnicy, i Leśnicy zarówno przy realizacji wspólnych projektów finansowych ze środków unijnych jak i przy organizacji wspólnych imprez więc już sam projekt jest dowodem zrównoważonego oddziaływania transgranicznego. Realizacja projektu będzie miała wpływ na społeczności lokalne pogranicza zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej. Rezultaty projektu wykorzystywane będą przez beneficjentów z terenu pogranicza i mieszkańców obu krajów. Podstawowym rezultatem projektu będzie stworzenie systemu umożliwiającego elektroniczną prezentację dziedzictwa poprzez wizualne internetowe kanały dostępu wspólnego dziedzictwa kulturowo przyrodniczego oraz imprezy towarzyszące pokazujące i promujące dziedzictwo kulturowo - przyrodnicze wśród mieszkańców co przyczyniać będzie się do poznania wzajemnej historii i pogłębienia współpracy i integracji społeczności lokalnej pogranicza polsko słowackiego. Organizowane przy okazji realizacji promocji imprezy promocyjno - folklorystyczno - kulturalne dla mieszkańców jak i turystów będą jednocześnie przybliżać mieszkańcom pogranicza dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze sąsiadów co przyczyni się do znoszenia barier w kontaktach społeczności pogranicza, przełamywania mentalnych uprzedzeń a więc stworzy podstawy pogłębiania współpracy transgranicznej obu gmin. Współpraca ta przenosić będzie się także na sferę gospodarczą , gdyż obsługę imprez dla mieszkańców i turystów zapewniać będą firmy z obydwu stron granicy. Realizacja projektu umożliwi pogłębienie kontaktów mieszkańców obu społeczności na wielu płaszczyznach. Społeczności te muszą współpracować w zakresie przedsięwzięć zwiększających atrakcyjność pogranicza ze względu na fakt iż turystyka jest ich podstawą rozwoju a potencjał tkwiący w tym regionie wciąż nie jest w pełni wykorzystywany w szczególności w zakresie dziedzictwa kulturowo przyrodniczego. Wykorzystywanie tego potencjału możliwe jest tylko poprzez wspólne działania na rzecz pogłębiania wiedzy i promocji dziedzictwa kulturowo przyrodniczego obszaru pogranicza polsko słowackiego.  Projekt przyczyni się również do pogłębienia wzajemnej współpracy na terenie jego realizacji, a także podniesienia poziomu świadczonych usług i jakości życia mieszkańców i turystów regionu po obu stronach granicy. Transgraniczny wpływ partnerstwa – implementacja projektu doprowadzi do wzmocnienia stosunków instytucjonalnych samorządów gmin Leśnicy i Szczawnicy, a także budowania współpracy i wzajemnego zaufania w zakresie wspólnego finansowania planów rozwojowych w transgranicznym obszarze realizacji projektu. Wyniki projektu będą pozytywnym przykładem wzajemnej współpracy również dla innych instytucji, samorządu i stowarzyszeń na tym  terenie. Poprzez realizację projektu uda się osiągnąć dalszą współpracę w zakresie integracji instytucjonalnej i społecznej oraz stworzenia kolejnych przesłanek jakościowych dla trwałości współpracy transgranicznej oraz na przyszłe okresy i projekty.

 

Okres realizacji:

01.2018 do 06.2019

Wartość mikroprojektu: 87 713,70 €

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 74 556,64 €

Środki z budżetu państwa - 4 385,68 €

Wkład własny- 8 771,38 €

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020