Kamery Szczawnica

Cyfrowy podgląd miejsc o szczególnej wartości kulturowej i przyrodniczej Szczawnicy i Leśnicy jako narzędzie udostępnienia, edukacji i promocji dziedzictwa przyrodniczo kulturowego obszaru pogranicza polsko-słowackiego

Warto zobaczyc

Promenada Szczawnicka
Promenada Szczawnicka
03.12.2018

Promenada spacerowa w Szczawnicy zosta?a stworzona dla wygodny mieszka?ców, turystów i kuracjuszy sanatoryjnych - trakt z widokami na góry, potok Grajcarka i ?wie?ym powietrzem to miejsca na wypoczynek i aktywne sp?dzenie czasu wolnego. Deptak spacerowy w Szczawnicy ma d?ugo?? ok 1800 metrów i jest jednym z najd?u?szych w Polsce....

Splyw Przelomem Dunajca
Splyw Przelomem Dunajca
03.12.2018

Sp?yw prze?omem Dunajca jest g?ówn? atrakcj? Szczawnicy i okolic. Sp?yw na starodawnych tratwach jest unikaln? rozrywk? na skal? ?wiatow?. Pocz?tek sp?ywu rozpoczyna si? w Sromowcach Wy?ynnych - mo?na tam dojecha? ze Szczawnicy busami, samochodami prywatnymi, albo doj?? wygodn? Drog? Pieni?sk?. Prze?omem Dunajca nazywa si? w?wóz wy??obiony...

Kolejka na Palenice
Kolejka na Palenice
03.12.2018

Palenica jest niewysokim, ale urokliw? gór? Pienin Ma?ych, znajduj?c? si? w bezpo?redniej okolicy Szczawnicy. Znajduje si? na po?udniu miasta, w dolinie Grajcarka. Jej wysoko?? to niewiele ponad 700 m n.p.m., ale wystarczy to do uprawiania ró?nych sportów zimowych, do porz?dnej wycieczki pieszej i podziwiania niezwyk?ych widoków. Na gór?...

Plac Dietla
Plac Dietla
03.12.2018

Zabudowa placu Dietla jest przyk?adem XIX-wiecznej polskiej architektury uzdrowiskowej z niewielkim wp?ywem sztuki zachodniej. U wej?cia na plac Dietla znajduje si? budynek "Stara Kancelaria" wybudowany w latach 1864 - 65. Miejsce pierwszego domu zdrojowego zaj??a w 1864 willa "Pa?ac" maj?ca pi?kn? wie?? zegarow? w po?udniowej cz??ci. Budynek...

« 1 »

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020