Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

O projekte

Oblasť poľsko – slovenského pohraničia, ktorého sa týka projekt, čiže región obcí Szczawnica a Lesnica sa charakterizuje výskytom viacerých objektov v širšom zmysle vnímaného kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré môžu byť prvkom zvyšujúcim atraktivitu týchto oblastí. Doteraz tento hlavný argument poľsko – slovenského pohraničia bol slabo využívaný, pretože sa všetky aktivity sústredili predovšetkým na hlavné turistické atrakcie, aj tam sa sústredil cestovný ruch. Takáto situácia spôsobuje, že tento ruch je nerovnomerne rozložený, čo znemožňuje trvalo udržateľný rozvoj celého pohraničia. V súčasnosti miestne spoločenstvo žijúce na tomto území si často neuvedomuje, akými hodnotami kultúrneho a prírodného dedičstva tento región disponuje, čo prispieva k postupnému zániku jednotnej kultúrnej identity týchto oblastí. Tento projekt, ktorý plánujeme realizovať, má za cieľ priblížiť kultúrne a prírodné dedičstvo zároveň obyvateľom tejto časti pohraničia, ktorej sa týka projekt, ako aj návštevníkom, ktorí prichádzajú z iných regiónov. Tomu majú slúžiť naplánované aktivity vytvorením e-služby formou vizuálneho digitálneho náhľadu pri využití informačných a komunikačných technológií, prezentujúceho kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničia regiónu Leśnica a Szczawnica prostredníctvom špeciálne vytvorenej internetovej stránky, slávnostných podujatí organizowanych na obidvoch stranách pohraničia pri účasti poľského Pieninského národného parku a slovenského Pieninského národného parku. Aktivity naplánované v projekte majú za cieľ osloviť širokú verejnosť, obyvateľov pohraničia a návštevníkov týchto oblastí, vďaka čomu bude dedičstvo pre súčasné a budúce generácie zachované. Dôležitým výsledkom projektu bude priblíženie súčasnej generácii doteraz zachovaného dedičstva a vďaka tomu zachovanie spoločnej identity pohraničia. Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva a jeho spoznanie obyvateľmi a návštevníkmi, taktiež  z hospodárskeho hľadiska zlepší atraktivitu pohraničia.

Všeobecným hlavným cieľom projektu je zachovať a zvýšiť využitie regionálneho kultúrneho a prírodného dedičstva v kúpeľnom meste Szczawnica a obci Lesnica prostredníctvom súčasných a budúcich generácií a okrem iného zvýšiť povedomie o cezhraničnej spolupráci v spoločnej Európe. Tento cieľ bude zrealizovaný prostredníctvom aktivít, ako napr. e-služby vytvorením spoločného digitálneho systému pre náhľad atraktívnych miest kultúrneho a prírodného dedičstva s využitím pokročilých informačných a komunikačných technológií a organizovaním slávnostných podujatí s kultúrnym a propagačným charakterom. Všeobecný cieľ projektu prispeje k realizacji špecifického cieľa programu, pretože prezentácia a upevnenie poznatkov o kultúrnom a prírodnom dedičstve pohraničnej oblasti spôsobí zvýšenie záujmu o tento región v dôsledku kreovania nových aktivít v obciach zahrnutých projektom, ktoré doteraz mali nevyužitý potenciál v podobe spomenutého dedičstva. Realizácia projektu formou e-služby a slávnostného podujatia umožní taktiež zastaviť degradáciu prírodných a krajinných hodnôt. Bude to výsledkom prehĺbenia vedomostí vďaka produktom projektu medzi obyvateľmi a návštevníkmi a vytvorenie väčšej citlivosti k spoločnej ochrane životného prostredia. Prírodné a kultúrne vlastnosti regiónu, ktoré spoznajú cieľové skupiny projektu pri realizácii jeho hlavného cieľa budú motiváciou k cestovaniu pre návštevníkov z iných regiónov, čo bude viesť k zvýšeniu úrovni vyváženého využitia kultúrneho a prírodného dedičstva a zvýšeniu atraktivity pohraničia v kontexte hospodárstva a osídľovania. Zároveň v dôsledku umožnenia cieľovým skupinám priameho kontaktu s kultúrnym a prírodným dedičstvom pohraničia dôjde k zvýšeniu zapojenia spoločenstva do ich ochrany a rozvoja, vďaka čomu sa zabezpečí zvýšenie úrovní jeho trvalo udržateľného využívania.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020