Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

PIENAP

PIENAP sa nachádza na severnom Slovensku, pri hranici s Poľskom. Zahŕňa celú nachádzajúcu sa na Slovensku Skupinu Holici a južné svahy Malých Pienin od Prielomu Dunajca po vrch Vrchriečky. Od juhu hranicu vyznačujú: horný beh potoka Kamienka a na calej svojej dĺžke potok Lipnik. Najvyšším bodom PIENAP je vrch Vysoké skalky (1050 m. n m.), a najnižší sa nachádza v údolí Dunajca, v blízkosti štátnej hranice na administratívnom území obce Lesnica (429 m n. m.)

Myšlienka zahrnutia slovenskej časti Pienin siaha 1924 roku, kedy zástupcovia Poľska a Slovenska podpísali tzv. „Krakovský protokol“. Tento dokument predpokladal o.i. vytvorenie pohraničných národných parkov a riešenia problémov cestovného ruchu a komunikácie na území Pienin. Dňa 9. júla 1932 československý minister poľnohospodárstva podpísal nariadenie, ktoré dňa 12. júla 1932 vytvoril „Slovenskú prírodnú rezerváciu v Pieninách“ s rozlohou 23 ha. K slávnostnej proklamácii o vytvorení tejto rezervácie došlo 17. júla 1932 na území pred Červeným kláštorom. Súčasne bolo vyhlásené vytvorenie prvého v Európe Medzinárodného prírodného parku. Pre zlepšeni medzinárodnej spolupráce bola zriadená Komisia národného parku (Poľsko) a Komisia slovenskej rezervácie (Československo), ktoré v 1934 roku sa spoločne dohodli na rámci ďalšej medzinárodnej spolupráce V období od 27. novembra 1938 do 1. septembra 1939 bola oblasť Slovenskej rezervácie spravovaná poľským Pieninským národným parkom (toto sa spájalo s pripojením do Poľska obci Lesnica).

Po 2. svetovej vojne bola opätovne vytvorená Slovenská prírodná rezervácia na základe nariadenia Ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva zo dňa 13. decembra 1957. Vtedy bol pomenovaný Pieninskou prírodnou rezerváciou a administratívne patril k Tatranskému národnému parku (TANAP). V roku 1958 bol prezentovaný prvý projekt vytvorenia Pieninského národného parku (PIENAP). Pieninský národný park národný park bol zriadený na základe  nariadenia Slovenskej Národnej rady zo dňa 16 januára 1967. Na začiatku mal polohu 2125 ha, a jeho ochranná oblasť 52 000 ha. Zahŕňal aj dávnu rezerváciu „Pieniny - Prielom Dunajca” a chránené prírodné objekty „Haligovské skaly” a „Prielom Lesnického potoka - Kacze” a ich okolie. Bol však v štruktúrach TANAP cez ďaľších 29 rokov. Až v 1996 roku začal fungovať ako samostatný národný park. V 1997 roku bola rozloha PIENAP zväčšená do 3749 ha, a rozloha ochranného pásma konečne stanovená na 22 444 ha.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020