Kamery Szczawnica

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020

Stojí za to uvidieť

Splavovanie Prielomom Dunajca
Splavovanie Prielomom Dunajca
03.12.2018

Splavovanie Prielomom Dunajca je hlavnou atrakciou Szczawnici a okolia. Splavovanie na starovekých pltiach je unikatná aktivita. Splavovanie sa za?ínach v Sromowcach Wy?nych - možno sa tam dosta? zo Szczawnice autobusom, vlastným autom alebo pešo pohodlnou Pieninskou cestou. Prielom Dunajca je roklina vyh?bená vo vápencových...

Szczawnicka promenáda
Szczawnicka promenáda
03.12.2018

Prechádzková promenáda bola vytvorená pre pohodlie obyvate?ov, turistov a hos?ov sanatória - cesta s poh?adom na hory, potok Grajcarka aj ?erstvým vzduchom sú miesta pre oddych a aktívne travenie vo?ného ?asu. Korzo v Szczawnici má d?žku cca. 18000 metrov a je jedným z najdlhších v Po?sku. Za?ína sa pod dolnou stanicou lanovky...

Lanovka na Palenicu
Lanovka na Palenicu
03.12.2018

Palenica je malá, ale malebná hora Malých Pienin, ktorá sa nachádza v priamej blízkosti Szczawnice. Nachádza sa v južnej ?asti mesta, v údolí Grajcarka. Jej výška je o nie?o mene ako 700 m. n m., ale je posta?ujúca pre rôzne zimné športy, peší výlet a obdivovanie krajiny. Na horu Palenica je možné sa dosta? pomocu...

Dietlovo námestie
Dietlovo námestie
03.12.2018

Budovy na Dietlovom námestí sú príkladom po?skej kúpe?nej architektúry z 19. storo?ia s malým vyplyvom západného úmenia. Pri vchode na Dietlovo námestie sa nachádza budova „Stara Kancelaria“ vystavená v rokoch 1864-65. Miesto prvého kúpe?ného domu zaujala v 1864 vila „Pa?ac“ s krásnou hodinovou vežou v južnej ?asti....

« 1 »

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu "Tatry" v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020